Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych 01.2021

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych PDF

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl

godziny urzędowania 7:00-14:35

 

  1. II. Dane identyfikacyjne pojazdów:
  • Marka: MERCEDES BENZ

Model pojazdu: Sprinter 316 CDI

Rok produkcji: 2004

Nr fabryczny VIN: WDB9036621R661028

Przebieg: 496 000 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: AUTO-FORM Mysłowice

Cena wywoławcza brutto 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

  • Marka: Volkswagen Crafter

Rok produkcji 2007

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ86010585

Przebieg: 464 130 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

Cena wywoławcza brutto 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych)

  • Marka: Volkswagen Crafter

Rok produkcji 2006

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ76018524

Przebieg: 517 541 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

Cena wywoławcza brutto 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

 

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczony do sprzedaży pojazd :

Ambulans będący przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia 05.02.2021 r. w godz. 8,00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy, ul. Leśna 31

Wszelkich informacji udziela Mariusz Stodolny, tel. 693 858 544, adres email: biuro@999.swidnica.pl

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres            siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz REGON,

2) Oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przetargiem i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że          ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4) Parafowany wzór umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Informacje na temat wadium:

W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

 

  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować j/n

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 58-100 Świdnica

” Oferta na zakup ambulansu sanitarnego . Nie otwierać przed dniem 08.02.2021, przed godziną 10,00

2) Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2021 r. do godziny 10,00

3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia ul. Leśna 31w Świdnicy w dni robocze w godz. 7,00-14,30

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2021 r. o godz. 10,30

4) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VII. Pozostałe informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

2) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert.

3) W przetargu nie mogą składać ofert osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZOZ PPR lub osoby z nimi spokrewnione.

4) Przystąpienie do przetargu oznacza , ze oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania, a w przypadku nabycia pojazdu, na który oferent złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

5) Komisja przetargowa wybierze ofertę oferenta,  który zaoferuje najwyższą cenę na ambulans objęty przedmiotem przetargu.

6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie zawiera ona danych i dokumentów wymaganych przez organizatora przetargu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta , którego oferta została odrzucona.

8) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami , którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

9) O terminie ewentualnej licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert ustnie.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty przez komisje przetargową.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia oraz podpisaniu umowy sprzedaży.

3) Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

(Ogłoszenie wraz załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.999.swidnica.pl)

Świdnica, dnia  22.01.2021  r.

Skip to content