Historia Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

W dniu 1 czerwca 2000 r. nastąpiło odłączenie ówczesnej Kolumny Transportu Sanitarnego od Zespołu Opieki Zdrowotnej i na podstawie uchwały nr X/90/99 z dnia 09.11.1999 r. został utworzony przez Radę Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Po wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą rejestracji uzyskał on osobowość prawną.

 

Przedmiotowa jednostka powstała w wyniku zmian restrukturyzacyjnych, jakie dokonane zostały w służbie zdrowia w Powiecie Świdnickim. Decyzję tłumaczono również zmniejszeniem kosztów utrzymania oraz zwiększeniem jakości świadczonych usług. SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy działa na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.), którą należy uznać za podstawową dla całego systemu prawa obowiązującego w zakresie „ochrony zdrowia”, a także ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019, poz. 993), no i oczywiście o statut jednostki.

Podstawowym celem istnienia SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy jest świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do określonych zadań wg statutu jednostki należą:

 

  • udzielanie medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu , porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenia życia,
  • przewożenie środkami transportu sanitarnego osób, których stan zdrowia tego wymaga,
  • gromadzenie informacji o chorych, którym w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem, nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia udzielono pomocy,
  • wykonanie usług transportowych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów w oparciu o zawarte umowy,
  • prowadzenie Świdnickiej Szkoły Ratownictwa

 

W dniu 1 maja 2009 r. otwarto kolejną podstację Pogotowia Ratunkowego w Jaworzynie Śląskiej, to już trzecia podstacja obok Podstacji w Świebodzicach i Strzegomiu. Działanie ma na celu przyspieszenia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do potrzebujących nagłej pomocy medycznej zwłaszcza w rejonach peryferyjnych naszego Powiatu.

W tym samym czasie wprowadzono również nową karetkę TS 11, której celem jest wykonywanie specjalistycznych transportów medycznych z lekarzem.

W 2000 roku z chwilą powstania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy powstały również ambulatoria świadczące usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Stacji Świdnica i Podstacji w Strzegomiu. Zaś 01.06.2008 r. powstało ambulatorium w podstacji Świebodzice. W dniu 01.10.2017 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przejął Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

W czerwcu 2006 r. siedziba dyspozytorów medycznych Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy uległa przeniesieniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. W ramach tego Centrum zostały połączone dwie najważniejsze służby naszego powiatu. Niestety sytuacja uległa zmianie w dniu 01.08. 2017 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie której na terenie województwa dolnośląskiego powstały tylko dwie zintegrowane dyspozytornie medyczne we Wrocławiu i Legnicy.

 

W pierwszych latach po odłączeniu się od struktury ZOZ-u SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy borykało się z licznymi problemami. Jednym z nich był stan techniczny pojazdów, który nie spełniał wymogów wyposażeniowych stawianych przez Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przejęte samochody z Kolumny Transportu Sanitarnego to osiem Polonezów Truck oraz jeden Mercedes Benz. Na dyrektora jednostki został mianowany wówczas Pan Donat Cierpik. Po roku urzędowania nowym dyrektorem na mocy uchwały nr 36/2001 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 12 czerwca 2001 r. został wybrany Krzysztof Świokło, który zaczął dostosowywać ambulanse do norm ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także do norm unijnych PN-EN 1789:2007, gdzie dokładnie określono wymagania dotyczące funkcjonalności i wyposażenia ambulansów drogowych stosowanych do przewozu osób chorych lub rannych. 10 lipca 2007 r. uchwałą nr 118/2007 Zarządu Powiatu w Świdnicy wybrano nowego dyrektora jednostki Pana Zbigniewa Kołodziejczyka, który pełnił tą funkcję do 2011 r. Od 26 marca 2012 roku zgodnie z wynikami przeprowadzonego konkursu i uchwałą nr 243/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy nowym dyrektorem jednostki została Pani Małgorzata Jurkowska, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Już w 2002 r. zakupiono nowy samochód marki Mercedes. Po zmianie dysponenta jednostki w październiku 2007 r. oddano do kasacji sześć Polonezów i dwa samochody Renault, które ze względu na swój wiek i przebieg kilometrów nie spełniały norm bezpieczeństwa. Dzięki funduszom unijnym Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy wzbogaciło się o dwa nowe pojazdy, jeden w 2004 roku, drugi w 2007 roku. Na uwagę zasługuje również akcja zbiórki pieniędzy na nowe karetki, jaka miała miejsce w 2001 r. Zorganizowano wówczas bal, na który zostali zaproszeni politycy oraz przedstawiciele firm z terenu powiatu świdnickiego. Ponadto w 2007 r. zakupiono jeden samochód z wyposażeniem o standardzie zespołu specjalistycznego oraz dwa Fiaty Doblo służące do realizacji transportów pacjentów. Dzięki zabezpieczeniu i wyłożeniu środków przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1 000 000,00 zł w dniu 28.10.2008 r. złożono kolejny wniosek o zakup trzech w pełni wyposażonych pojazdów sanitarnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w kwietniu 2009 r. i świdnickiemu pogotowiu przyznano trzy nowe pojazdy marki Volkswagen Crafter. Refundacja ze środków unijnych wyniosła 836 000,00 zł. W kolejnych latach Pogotowie wzbogacało się o kolejne nowe ambulanse, praktycznie od roku 2012 do chwili obecnej był to jeden ambulans sanitarny rocznie. Jednostka kupowała je ze środków własnych, bądź też dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Zdrowia.

Od 2010 roku Pogotowie planowało rozpoczęcie budowy nowej, nowoczesnej wg wszelkich standardów europejskich siedziby przy ulicy Leśnej. Plany te zostają zrealizowane w lutym 2015 r. kiedy to siedzibą Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy staje się nowy obiekt przy ulicy Leśnej 31.

Obecnie SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na podstawie umowy nr 16/1/3101063/01/2019/02 z dnia 01.04.2019 r. zawartej na podstawie Porozumienia nr 1 ze świadczeniodawcą reprezentantem (Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu) ma zakontraktowane 5 dobokaretek, co oznacza 5 karetek jeżdżących całodobowo.

Rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego działających w rejonie operacyjnym funkcjonowania dyspozytorni we Wrocławiu:

Lp.     Zespoły                Ilość zespołów        Miejsce stacjonowania/ Obszar działania

  1.  Zespół „D 01 88”                  1                                                 Świdnica
  2.  Zespół „D 01 31”                  1                                                 Świdnica
  3.  Zespół „D 01 33”                  1                                                 Świebodzice
  4.  Zespół „D 01 92”                  1                                                 Strzegom
  5.  Zespół „D 01 90”                  1                                                 Jaworzyna Śląska

Do wypełniania zadań statutowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy dysponuje:

1) Zespołami Ratownictwa Medycznego :

– specjalistycznymi

– podstawowymi

2) Wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską,

3) Zespołem transportowym medycznym „TM”

Skip to content