Historia SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

W dniu 1 czerwca 2000 r. nastąpiło odłączenie ówczesnej Kolumny Transportu Sanitarnego od Zespołu Opieki Zdrowotnej i na podstawie uchwały nr X/90/99 z dnia 09.11.1999 r. został utworzony przez Radę Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Po wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą rejestracji uzyskał on osobowość prawną.

Przedmiotowa jednostka powstała w wyniku zmian restrukturyzacyjnych, jakie dokonane zostały w służbie zdrowia w Powiecie Świdnickim. Decyzję tłumaczono również zmniejszeniem kosztów utrzymania oraz zwiększeniem jakości świadczonych usług. SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), którą należy uznać za podstawową dla całego systemu prawa obowiązującego w zakresie „ochrony zdrowia”, a także ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), no i oczywiście o statut jednostki.

Podstawowym celem istnienia SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy jest świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do określonych zadań wg statutu jednostki należą:
  • udzielanie medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu , porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenia życia,
  • przewożenie środkami transportu sanitarnego osób, których stan zdrowia tego wymaga,
  • przewożenie preparatów krwi, leków i podobnych środków służących ratowaniu życia.
  • udzielanie porad i doraźnej pomocy medycznej chorym zgłaszającym się do ambulatorium Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w ramach zawartych umów,
  • gromadzenie informacji o chorych, którym w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem, nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia udzielono pomocy,
  • wykonanie usług transportowych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów w oparciu o zawarte umowy.

W dniu 1 maja 2009 r. otwarto kolejną podstację Pogotowia Ratunkowego w Jaworzynie Śląskiej, to już trzecia podstacja obok Podstacji w Świebodzicach i Strzegomiu. Działanie ma na celu przyspieszenia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do potrzebujących nagłej pomocy medycznej zwłaszcza w rejonach peryferyjnych naszego Powiatu.

W tym samym czasie wprowadzono również nową karetkę TS 11, której celem jest wykonywanie specjalistycznych transportów medycznych. Zespół ten jest zespołem z lekarzem i wykonuje transporty całodobowo. Pełne utrzymanie zespołu będzie spoczywać na Dyrekcji SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.
W 2000 roku z chwilą powstania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy powstały również ambulatoria świadczące usługi z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Stacji Świdnica i Podstacji w Strzegomiu. Zaś 01.06.2008 r. powstało ambulatorium w podstacji Świebodzice.
W czerwcu 2006 r. siedziba dyspozytorów medycznych Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy uległa przeniesieniu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. W ramach tego Centrum zostały połączone dwie najważniejsze służby naszego powiatu.

W pierwszych latach po odłączeniu się od struktury ZOZ-u SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy borykało się z licznymi problemami. Jednym z nich był stan techniczny pojazdów, który nie spełniał wymogów wyposażeniowych stawianych przez Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przejęte samochody z Kolumny Transportu Sanitarnego to osiem Polonezów Truck oraz jeden Mercedes Benz. Na dyrektora jednostki został mianowany wówczas Pan Donat Cierpik. Po roku urzędowania nowym dyrektorem na mocy uchwały nr 36/2001 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 12 czerwca 2001 r. został wybrany Krzysztof Świokło, który zaczął dostosowywać ambulanse do norm ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także do norm unijnych PN-EN 1789:2007, gdzie dokładnie określono wymagania dotyczące funkcjonalności i wyposażenia ambulansów drogowych stosowanych do przewozu osób chorych lub rannych. Już w 2002 r. zakupiono nowy samochód marki Mercedes. Po zmianie dysponenta jednostki w październiku 2007 r. oddano do kasacji sześć Polonezów i dwa samochody Renault, które ze względu na swój wiek i przebieg kilometrów nie spełniały norm bezpieczeństwa. Dzięki funduszom unijnym Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy wzbogaciło się o dwa nowe pojazdy, jeden w 2004 roku, drugi w 2007 roku. Na uwagę zasługuje również akcja zbiórki pieniędzy na nowe karetki, jaka miała miejsce w 2001 r. Zorganizowano wówczas bal, na który zostali zaproszeni politycy oraz przedstawiciele firm z terenu powiatu świdnickiego. Ponadto w 2007 r. zakupiono jeden samochód z wyposażeniem o standardzie zespołu specjalistycznego oraz dwa Fiaty Doblo służące do realizacji transportów pacjentów. Dzięki zabezpieczeniu i wyłożeniu środków przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1 000 000,00 zł w dniu 28.10.2008 r. złożono kolejny wniosek o zakup trzech w pełni wyposażonych pojazdów sanitarnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w kwietniu 2009 r. i świdnickiemu pogotowiu przyznano trzy nowe pojazdy marki Volkswagen Crafter. Refundacja ze środków unijnych wyniosła 836 000,00 zł.
10 lipca 2007 r. uchwałą nr 118/2007 Zarządu Powiatu w Świdnicy wybrano nowego dyrektora jednostki Pana Zbigniewa Kołodziejczyka, który do dnia dzisiejszego pełni tą funkcję. Dokonano gruntownej reorganizacji pogotowia oraz restrukturyzacji we wszystkich pionach pod kątem rachunku ekonomicznego oraz dostosowania jednostki do wymogów współczesnego, europejskiego ratownictwa medycznego. Nowy dyrektor stawia na ciągłą modernizację SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Dzięki czemu jednostka jest wyposażona w najnowszy sprzęt medyczny nie tylko z rynku krajowego, ale głównie zagranicznego i nowe pojazdy, o czym świadczą coraz to młodsze roczniki ambulansów. Aktualnie w 2010 roku Pogotowie planuje rozpoczęcie budowy nowej, nowoczesnej wg wszelkich standardów europejskich siedziby przy ulicy Leśnej.
Obecnie SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na podstawie umowy nr 16/1/3201504/01/2010/01 z Narodowym Funduszem Zdrowia ma zakontraktowane 5,33 dobokaretki, co oznacza 5 karetek jeżdżących całodobowo i 1 jeżdżącą od godziny 800 do 1600, czyli osiem godzin. Dyrektor Pogotowia od 2008 roku czyni starania o zwiększenie ilości dobokaretek do 6 oraz zmianę zespołu „P” Strzegom na „S” Strzegom.

Rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w powiecie świdnickim.

Lp. Zespoły Ilość zespołów Miejsce stacjonowania Obszar działania
1. Zespół „P” 1,33 Świdnica Miasto i gmina Świdnica, gmina Marcinowice
2. Zespół „S” 1 Świdnica Miasto i gmina Świdnica, gmina Marcinowice
3. Zespół „S” 1 Świebodzice Miasto Świebodzice, gmina Dobromierz
4. Zespół „P” 1 Strzegom Miasto i gmina Strzegom
5. Zespół „P” 1 Jaworzyna Śląska Miasto i gmina Jaworzyna Śląska, miasto i gmina Żarów
Do wypełniania zadań statutowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy dysponuje:
1) Zespołami Ratownictwa Medycznego :
– reanimacyjnymi, (specjalistycznymi) „S”
– wypadkowymi , (podstawowymi) „P”
2) Wyjazdową opieką lekarską,
3) Zespołem transportowym „T”, zespołem transportowym specjalistycznym „TS”
4) Ambulatoriami.