Zakup ambulansu medycznego

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0443/21, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego dokonała „zakupu ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.

 

Skip to content