Klauzula informacyjna – SKARGI I WNIOSKI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe  w Świdnicy zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@999.swidnica.pl lub telefonując pod numer: 74/850-09-90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica lub   telefonując pod numer: 74/850-09-90
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu rozpatrywania skargi, wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. W przypadku braku właściwości SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy do rozpatrzenia sprawy Twoje dane trafią do właściwego organu.
  4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych jest: Dyrektor SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, Z-ca dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, radca prawny Administratora oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony zakładową instrukcją archiwalną.
  7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku nie-podania danych osobowych nie będzie możliwości rozpatrzenia skargi, wniosku zgłoszonego przez skarżącego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Skip to content