Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Szanowny Kontrahencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@999.swidnica.pl lub telefonując pod numer: 74/850-09-90. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony danych, pisząc na adres: SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica lub telefonując pod numer: 74/850-09-90
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy / zleconej usługi.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony zakładową instrukcją archiwalną.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia i zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji zawartej umowy /zleconej usługi.
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Skip to content