DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp:

SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.999.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024

Status pod względem zgodności z ustawą:

STRONA INTERNETOWA www.999.swidnica.pl  SPEŁNIA WYMAGANIA W 98,10%.

Jest zatem zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

na stronie zostały wprowadzone dane , z kolei stare dane nie zostały usunięte. Ten błąd nie wpływa na działanie strony

– zdjęcie zostało usunięte lub przeniesione do innego folderu więc strona nie jest go w stanie wyświetlić. Nie jest to błąd który może wpływać na działanie strony.

Skróty klawiaturowe:

– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), narzędziem ARC Toolkit oraz samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się:  TOMASZ DEREJ
E-mail: biuro@999.swidnica.pl
Telefon: +48 74/850-09-90

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Ciągi komunikacyjne od przystanków komunikacji zbiorowej do budynku administracji SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy przy ul. Leśnej 31 znajdują są wzdłuż budynku Szpitala „Latawiec”.

– brak skomplikowanej trasy dotarcia do budynku, w mieście umiesczone są znaki informujące o kierunku dotarcia do budynku Pogotowia

– stanowiska postojowe dla samochodów – parking SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Pozostałe obiekty w podstacjach SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy (Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice) nie są przeznaczone do załatwiania spraw przez petentów.

Strefa wejścia: 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony administracji, drugie od punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Celem wejścia do budynku od strony Administracji należy pokonać dwa schody, jednakże przy wejściu od strony nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawny i dodatkowo dzwonek przywołujący pracownika jednostki. Budynek jest architektonicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na fakt że jest to budynek parterowy i nie posiada progów pomiędzy pokojami.

W budynku znajduje się miejsce do ewentualnego odpoczynku.

Przy wejściu do budynku od strony administracji po stronie lewej w korytarzu umieszczona jest tablica informacyjna z danymi dot. komórek organizacyjnych SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego  w Świdnicy i przypisanymi do nich numerami pokoi.

Z innych niedogodności występujących dla osób niepełnosprawnych:

– brak ogólnego planu budynku,

– brak planów tyflograficznych,

– brak pętli indukcyjnych.

Punkt obsługi klienta:  

– znajduje się w korytarzu głównym po stronie administracji

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

– pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne spełniają wymagania dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie do opieki nad dziećmi:

– brak.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

– brak.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content