Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż ambulansów sanitarnych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Ogłoszenie o przetargu publicznym

 na sprzedaż ambulansów sanitarnych

należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl. Godziny urzędowania 7:00-14:35

 II. Dane identyfikacyjne pojazdów:

POJAZD NR 1 (zdjęcia pod tekstem)

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: CRAFTER

Rok produkcji: 2008

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ96005472

Przebieg: 550 000 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

Cena wywoławcza brutto 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

POJAZD NR 2 (zdjęcia pod tekstem)

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: CRAFTER

Rok produkcji 2008

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ96003170

Przebieg: 420 000 km

Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS Wietmarscher

UWAGI: USZKODZONY SILNIK!!!!

Cena wywoławcza brutto 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych)

 

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczony do sprzedaży pojazd :

Ambulans będący przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia 23.03.2022 r. w godz. 8,00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy, ul. Leśna 31

Wszelkich informacji udziela Mariusz Stodolny, tel. 693 858 544, adres email: biuro@999.swidnica.pl

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres            siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz REGON,

2) Oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przetargiem i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że          ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4) Parafowany wzór umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  1. Informacje na temat wadium:

W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

 

  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować j/n

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,                    ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica

” Oferta na zakup ambulansu sanitarnego . Nie otwierać przed dniem 24.03.2022, przed godziną 10,00

2) Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2022 r. do godziny 10,00

3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia ul. Leśna 31w Świdnicy w dni robocze w godz.                   7,00-14,30

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2022 r. o godz. 11,00

4) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VII. Pozostałe informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek                z ofert bez podania przyczyny.

2) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert.

3) W przetargu nie mogą składać ofert osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZOZ PPR lub osoby                    z nimi spokrewnione.

4) Przystąpienie do przetargu oznacza , ze oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania, a w przypadku nabycia pojazdu, na który oferent złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

5) Komisja przetargowa wybierze ofertę oferenta,  który zaoferuje najwyższą cenę na ambulans objęty przedmiotem przetargu.

6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie zawiera ona danych i dokumentów wymaganych przez organizatora przetargu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta , którego oferta została odrzucona.

8) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami , którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

9) O terminie ewentualnej licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert ustnie.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty przez komisje przetargową.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia oraz podpisaniu umowy sprzedaży.

3) Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

(Ogłoszenie wraz załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.999.swidnica.pl)

Świdnica, dnia  10.03.2022  r.

 

Dokumenty do edycji:

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Dokumenty w formie PDF:

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Powiadomienie o wyborze ofert

 

Zdjęcia pojazdu nr 1

Zdjęcia pojazdu nr 2

Skip to content