Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

Formularz ofertowy

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,             ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989, e-mail: biuro@999.swidnica.pl

godziny urzędowania 7:00-14:35

  1. II. Dane identyfikacyjne pojazdów:
  • Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: TRANSPORTER

Rok produkcji: 1994

Nr fabryczny VIN: WV2ZZZ70ZRH043402

Przebieg: 490 000 km

Cena wywoławcza brutto 980,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczony do sprzedaży pojazd :

Ambulans będący przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia 27.12.2021 r. w godz. 8,00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy, ul. Leśna 31

Wszelkich informacji udziela Zenon Szyszka, tel. 695 063 987, adres email: biuro@999.swidnica.pl

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz REGON,

2) Oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty sprzedażą i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

  1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Informacje na temat wadium:

W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować j/n

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 58-100 Świdnica

” Oferta na zakup pojazdu” . Nie otwierać przed dniem 28.12.2021 r., przed godziną 08:00 .

2) Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2021 r. do godziny 08:00.

3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia ul. Leśna 31w Świdnicy w dni robocze w godz. 7:00-14:30.

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2021 r. o godz. 09:00.

4) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VII. Pozostałe informacje:

1) Organizatorowi postępowania przysługuje prawo do zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

2) Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert.

3) W postępowaniu nie mogą składać ofert osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZOZ PPR lub osoby z nimi spokrewnione.

4) Przystąpienie do postępowania oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania, a w przypadku nabycia pojazdu, na który oferent złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

5) Komisja wybierze ofertę oferenta,  który zaoferuje najwyższą cenę na ambulans objęty przedmiotem sprzedaży.

6) Komisja odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie zawiera ona danych i dokumentów wymaganych przez organizatora postępowania lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) O odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta , którego oferta została odrzucona.

8) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami , którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

9) O terminie ewentualnej licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert ustnie.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Faktura sprzedaży zostanie wystawiona Oferentow, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie 2 dni od dokonania wyboru oferty przez komisję.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w fakturze sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie otrzymanej faktury sprzedaży.

3) Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący

 

Świdnica, dnia  22.12.2021  r.

Skip to content