Ogłoszenie o sprzedaży podnośnika hydraulicznego czterokolumnowego 02.07.2021r

Ogłoszenie o sprzedaży podnośnika hydraulicznego czterokolumnowego należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oferuje do sprzedaży podnośnik hydrauliczny czterokolumnowy o poniższych danych identyfikacyjnych:

 

Podnośnik hydrauliczny czterokolumnowy typ ZPA 412

Rok produkcji: 2009

Nr seryjny: 200803412262

Max udźwig: 5500 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia: 1 800 mm

Produkcja: Rumunia, J.H. Corporation for ZEAL

 

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa należność (brutto) za oferowany sprzęt. Oferty złożone poniżej ceny minimalnej 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) zostaną odrzucone.

 

  1. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczone do sprzedaży urządzenie :

 

Podnośnik będący przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia 08.07.2021 r. w godz. 8,00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy, ul. Leśna 31

Wszelkich informacji udziela Pan Zenon Szyszka, tel. 693 858 544, adres email: biuro@999.swidnica.pl

 

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

 

1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać :

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy i adres             siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz REGON,

2) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu postępowania, lub że   ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4) Parafowany wzór umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  • Informacje na temat wadium:

 

W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

 

  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

 

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować j/n

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31 58-100 Świdnica

” Oferta na zakup podnośnika . Nie otwierać przed dniem 08.07.2021 r. przed godziną 10:00”

2) Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2021 r. do godziny 10:00

3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia ul. Leśna 31w Świdnicy w dni robocze                   w godz. 7:00-14:30

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2021  r. o godz. 10:30

5) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

  1. Pozostałe informacje:

 

1) Organizatorowi przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

2) Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zmiany jego warunków przed upływem terminu składania ofert.

3) W postępowaniu nie mogą składać ofert osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZOZ PPR lub osoby z nimi spokrewnione.

4) Przystąpienie do postępowania oznacza , ze oferent akceptuje wszystkie jego warunki, a w przypadku nabycia podnośnika, na który oferent złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego urządzenia.

5) Komisja wybierze ofertę oferenta,  który zaoferuje najwyższą cenę za podnośnik objęty przedmiotem postępowania.

6) Komisja odrzuci ofertę, jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie zawiera ona danych i dokumentów wymaganych przez organizatora postępowania lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) O odrzuceniu oferty komisja zawiadomi niezwłocznie oferenta , którego oferta została odrzucona.

8) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

9) O terminie ewentualnej licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

 

  1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem , który zaoferował najwyższą cenę,                  w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty przez komisję.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia oraz podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

3) Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

Świdnica, dnia  02.07.2021  r.

Umowa kupna-sprzedaży

Formularz ofertowy

Skip to content