Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych

Świdnica, dnia 02.12.2019r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy,

58-100 Świdnica, ul. Leśna 31, tel. 74/8500-990, e-mail: biuro@999.swidnica.pl

 

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) oraz Zarządzenia Dyrektora nr  25/2019 z dnia 28.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 28.11.2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych, ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w okresie od dnia 20.12. 2019r. od godziny 7:00 rano na czas nie krótszy niż 3 miesiące. a  maksymalnie do 2 lat.

Przedmiotem konkursu jest:

  1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  3. udzielanie świadczeń w zespołach transportu specjalistycznego
  4. zabezpieczenie medycznych imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych

Miejscem udzielania świadczeń jest : Miasto Świdnica i rejon operacyjny dyspozytorni wrocławskiej (dot. pkt 1)

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń – ok. 160 tys.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019 z dnia 28.11.2019r., który wraz z projektem umowy oraz obowiązującymi formularzami jest dostępny w siedzibie Udzielającego Zamówienie w godzinach od 7:30 do 13:00 – Sekcja ds. kadr, płac i księgowości oraz na stronie internetowej www.999.swidnica.pl

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń budynku administracji SP ZOZ PPR w Świdnicy.

  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej drukowanymi literami lub pismem komputerowym w następujący sposób:
    • „ Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy w okresie 2019-2021 r.”.
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia :

09.12.2019r. do godziny 10:00 w sekretariacie SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica.

Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia – w Świdnicy, ul. Leśna 31. W trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.

Oferty będą rozpatrzone w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferenci, których oferty zostaną odrzucone lub nie wybrane zostaną powiadomieni pisemnie przez Udzielającego Zamówienie.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni, jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w części lub całości oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ) od rozstrzygnięcia konkursu.

Skip to content