Przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż sprzętu medycznego należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax.74/8500989                            e-mail: biuro@999.swidnica.pl

godziny urzędowania 7,00-14,35

 

  1. II. Rodzaj, typ, ilość sprzętu objętych postępowaniem oraz cena wywoławcza:

1.Defibrylator

Rok produkcji – 2009

Typ – Corpuls 3

Nr fabryczny – SN 09830249

Producent – Firma GS Elektromedizinische Gerate G. Stemple GmbH- Niemcy

Cena wywoławcza brutto 13.000,00 zł.

  1. Defibrylator

Rok produkcji – 2009

Typ – Corpuls 3

Nr fabryczny SN 09830213

Producent – Firma GS Elektreomedizinische Gerate G. Stemple GmbH – Niemcy

Cena wywoławcza brutto 13.000,00

3.Autoklaw parowy

Rok produkcji – 2002

Typ – Euroklav 23V-S

Nr fabryczny – 0223V-S1557

Producent – MELAG Medizintechnik oHG – Niemcy

Cena wywoławcza brutto 3.000,00 zł.

 

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczony do sprzedaży sprzęt :

Sprzęt będący przedmiotem sprzedaży można oglądać do dnia 8.12.2017 r. w godz. 8,00 – 14.00 od poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowym Pogotowiu Ratunkowym w Świdnicy, ul. Leśna 31

Wszelkich informacji udziela Pan Cezary Bzdyla , kontakt telefoniczny pod numerem: 663881988 , adres email: biuro@999.swidnica.pl

  1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu: 1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać :

1) Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres    siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz REGON,

2) Oferowaną cenę za wybrany sprzęt objęty przetargiem i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta , ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu , lub że         ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4) Parafowany wzór umowy, załączony do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Informacje na temat wadium:

W postepowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

 

  1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy zaadresować j/n

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 58-100 Świdnica

” Oferta na zakup sprzętu medycznego (wpisać nazwę i numer sprzętu na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 12.12.2017 r., przed godziną 10,00

2) Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r.. do godziny 10,00

3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia ul. Leśna 31w Świdnicy w dni robocze w godz. 7,00-14,30

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2017 r. o godz. 10,30

4) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VII. Pozostałe informacje:

1) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

2) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert.

3) W przetargu nie mogą składać ofert osoby pełniące funkcje kierownicze w SP ZOZ PPR lub osoby z nimi spokrewnione.

4) Przystąpienie do przetargu oznacza , ze oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania , a w przypadku nabycia sprzętu, na który oferent złożył ofertę , nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego sprzętu.

5) Komisja przetargowa wybierze ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzęt objęty przedmiotem przetargu.

6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę , jeżeli została ona złożona po wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie zawiera ona danych i dokumentów wymaganych przez organizatora przetargu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta , którego oferta została odrzucona.

8) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany sprzęt, pomiędzy oferentami , którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

9) O terminie ewentualnej licytacji oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert ustnie.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z Oferentem , który zaoferował najwyższą cenę , w terminie 7 dni od dokonania wyboru oferty przez komisje przetargową.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia oraz podpisaniu umowy sprzedaży.

3) Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

(Ogłoszenie wraz załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.999.swidnica.pl)

Świdnica, dnia 20.11.2017 r.

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy sprzedaży

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Skip to content